Beküldetett

Mint értesülünk, utóbbi időben biztosítási ügynökök vergődnek a vidéken, kik az általuk szolgált intézetek akarata ellenére, saját készített hírlapcikkek, pamfletek által iparkodnak régi és jó hírben álló intézetek, mint például a Gresham üzleteit befolyásolni. A közönséget óvjuk ezen egyének garázdálkodásaitól.
(Békésmegyei Közlöny, 1880. október 12., VII. évf. 196. szám)

A Gresham biztosító hirdetése
Forrás: Gazdasági Lapok, 32. évf. 8. szám (1880. február 24.)
 

Püspöki bevonulás

—  Nagy pompával vonult be B.-Csabán tegnap délután 4½ órakor Nogáll János püspök úr őméltósága. A csabai határnál 25 lovasból álló bandérium és számos fogat várta. Az utcák, melyeken átvonult, telve voltak kíváncsi közönséggel. A főpap a templom előtt kiszállván a hintóból, mennyezet alatt lépett a templomba. Istentisztelet után teljes ornátusban, szintén mennyezet alatt, kilenc pap kíséretében, a parókiára ment, hol a város katolikus intelligenciája fogadta. Fehérbe öltözött leányok és a katolikus iskolák növendékei képeztek sorfalat. 5 órakor fogadta őméltósága a városi elöljáróság, a járásbíróság stb. tisztelgését, a mai nap folyama alatt fogja mindkét nembeli katolikus ifjúságot bérmálni.
— Mélt. Nogáll János fölszentelt püspök úr tegnap délelőtt végzé B.-Csabán a bérmálás szentségét. Több mint ezren részesültek a főpap által e szentségben. A bérmálandók a templom előtti téren térdeltek sorba; a püspök fényes segédlettel közeledett feléjük és végzé a szertartást. 12 órakor meglátogatta Beliczey István főispán úr őméltóságát. Délben nagys. Péki Antal kanonok úr a püspök úr tiszteletére díszebédet adott, melyhez a főispán, főszolgabíró, főjegyző, járásbíró urak és néhány előkelő polgár volt hivatalos. 3 óra felé a parókia elé felvonult Kubinszky úr vezérlete alatt a bandérium; a lovasok e daliás vezetőjén meglátszott, hogy valaha huszár volt, oly szép rendbe tartotta őket. A főpap a parókián összegyűltektől búcsút vévén, 3 órakor a közönség éljenzése közt hintóba szállt, és Békés felé folytatta körútját. A bandérium és több fogat a határig kísérték.
(Békésmegyei Közlöny, 1880. szeptember 29., VII. évf. 187. szám; 1880. szeptember 30., VII. évf. 188. szám)

Nogáll János. Forrás: Wikipédia
 

Átutazóban a király

— A király őfelsége Pécsre való útját Csabán keresztül Szegedet érintve fogja venni. E hó 25-én megyen el Csaba mellett az udvari vonat, mely őfelsége magas személyét és kíséretét Pécs felé szállítandja.
— Őfelsége a király újabb rendelkezés szerint nem fog Csaba felé menni Pécsre.
(Békésmegyei Közlöny, 1880. szeptember 19., VII. évf. 180. szám; 1880. szeptember 21., VII. évf. 181. szám)

I. Ferenc József portréja (1867)
Forrás: Vasárnapi Ujság, 35. évf. 49. szám (1888) 801. p.
 

Beíratás

A b.-csabai evangélikus algimnáziumba f. hó 11-ig beiratkozott tanulók száma 80. Lakhelyük szerint 69 helybeli, 11 vidéki; szüleik polgári állása szerint 17 értelmiségi, 14 őstermelő, 44 önálló kereskedő és iparos, 2 magántisztviselő, 3 személyes szolgálatot tevő; vallásuk szerint 45 ágostai hitvallású, 2 helvét hitvallású, 7 római katolikus, 2 görög katolikus, 24 izraelita; nyelvi viszonyuk szerint 22 beszél magyarul, 40 magyarul és tótul, 7 magyarul, tótul és németül, egy magyarul és németül; koruk szerint 3 tízéves, 29 tizenegy, 19 tizenkettő, 15 tizenhárom, 7 tizennégy, 7 tizenöt; előmenetelük szerint 78 haladó, 2 ismétlő; tandíjfizető 77, tandíjmentes 3.
(Békésmegyei Közlöny, 1880. szeptember 16., VII. évf. 178. szám)

 

Az iskolai év elején

Mozgalmas élet uralkodik néhány nap óta Szarvas és Csaba utcáin mindenfelé. Megérkeztek vándormadaraink, melyek a szünidőkre távoztak volt körünkből. Apró csicsergő fi- és leányapróságok, lesült arcú, tömzsi alakok járták be apástól-anyástól a várost, némelyiknek már könyvek is vannak hóna alatt. Első pillanatra kitetszik, hogy egészséges falusi légkörből jöttek ide hozzánk, olyan pirospozsgás az arcuk. Itt-ott szemérmes arcú leánykák is mutatkoznak mamájuk oldala mellett. Mindegyik megtalálja elhagyott fészkét. A fő-, algimnázium vagy a nőképező iskola fogadja őket kebelébe. A szünidő, a gondtalan, mulatságokkal fűszerezett élet annyit változtatott rajtuk. Az az ünnepélyes komolyság, az a mély tudományosságos affektáló kifejezés, melyet egy-egy tanító arcukra erőszakolt, eltűnt, s kedves szemérmes mosolynak vagy naiv, szeretetreméltó pajzánságnak adott helyet. Lassanként elcsöndesül minden, elhangzanak az iskolaév megnyitásának ünnepélyes hangjai, s a csicsergő apróság és tudós nagyok, a szemérmes arcú leánykák szent félelemmel lépik át az iskola és tanterem küszöbét, melynek összefaragott padjai előtt a jóakaratú professzorok s ünnepélyes komolyságú tanítónők hangoztatják a szent igéket a kivakációzott sereg fülébe.
(Békésmegyei Közlöny, 1880. szeptember 8., VII. évf. 173. szám)

 

A tankötelesek összeírása

A Csaba községben lévő tankötelesek az 1880/81. évi tanévre az elöljáróság által már összeírattak. Ezen összeírás szerint Csabán összesen 3838 tanköteles találtatott. Ezek közül római katolikus 6‒12 éves 342 fiú, 297 leány; 13‒15 éves 47 fiú, 59 leány; összesen 745. Görögkeleti 6‒12 éves 14 fiú, 8 leány, 13‒15 éves 1 fiú, leány egy sem; összesen 23; ágostai hitvallású 6‒12 éves 1217 fiú, 1270 leány; 13‒15 éves 179 fiú, 151 leány; összesen 2817. Izraelita 6‒12 éves 107 fiú, 108 leány, 13‒15 éves 22 fiú, 16 leány; összesen 253.
(Békésmegyei Közlöny, 1880. augusztus 31., VII. évf. 167. szám)

 

Ünnepély

— A b.-csabai szolgabíró, őfelsége 50. évi születésnapja alkalmából, valamennyi csabai hivatalhoz átiratot intézett, melyben fölkéretnek a hivatalok, hogy folyó hó 18-án, mint az ünnepély napján, a városházán megjelenni szíveskedjenek, honnét testületileg fognak a b.-csabai katolikus templomban tartandó ünnepélyes misére menni.
— Ma van dicsőségesen uralkodó királyunk 50. születésnapja; úgy Gyulán, mint Csabán fényes mise által ülik meg nálunk. A csabai katolikus templom bizonyára szűk lesz azok részére, kik a misén részt fognak venni. Adja Isten, hogy alkotmányosan uralkodó királyunk népei boldogsága közt még egyszer érje el második 50. évi születésnapját, és ne háborgassa balsors és viszály hazát és királyt!
— Őfelségének 50. születésnapján a csabai evangélikus templomban tartott reggeli istentisztelet ünnepi színt öltött magára. A megható alkalmi ének elzengése után dr. Szeberényi Gusztáv szuperintendens fordult imában az egek urához a királyért, kérve „fényt nevére, áldást életére!”
— A b.-csabai izr. hitközség a felséges király 50. születésnapját szerdán délelőtt 11 órakor a helybeli imaházban istentisztelet által ünnepelte, mely alkalommal Assinger Adolf igazgató tanító három zsoltár leéneklése után a szokásos imát a királyért magyar nyelven tartotta.
(Békésmegyei Közlöny, 1880. augusztus 14., VII. évf. 156. szám; 1880. augusztus 18., VII. évf. 159. szám; 1880. augusztus 22., VII. évf. 161. szám)

I. Ferenc József portréja (1867)
Forrás: Vasárnapi Ujság, 35. évf. 49. szám (1888) 801. p.
 

Szomorú

Esténként egész népvándorlás vonul a nagytemplom terére, kisebb és nagyobb székeket cipelve az ott elkerített helyhez, hogy az akrobaták mutatványait megbámulja. Belül a finomabb közönség élvezi a hajmeresztő látványt, és gyönyörködik abban, mint forog veszélyben embertársa élte; visszafojtott lélegzettel lesi az akrobata borzasztó ugrásait, és elhiteti magával, hogy mulat. Hát még a külső publikum! Százával tódulnak a kerítéshez, a székeket oda állítják, és mint egy nagy páholyból, áhítattal nézik végig az előadást. El sem fér a nagy közönség bent és a kerítés körül; de néhány atyafi gondoskodik arról, hogy még többen részesülhessenek a műélvezetben. Néhány szénásszekér odaáll a kerítés mellé, s pár pillanat múlva el vannak azok lepve magas publikummal, mely még a bent ülő finomabb közönséget is lenézi… Mikor pedig egy jó színtársulat üti fel itt tanyáját, ritkán lát telt házat. — Elég szomorú ez.
(Békésmegyei Közlöny, 1880. augusztus 8., VII. évf. 152. szám)

Akrobaták
Forrás: Tolnai Világlexikona. Budapest : Magyar Kereskedelmi Közlöny Hírlap- és Könyvkiadó-vállalat, 1912
 

Párbaj

Véres párbajról írnak a fővárosi lapok, mely Heinrich Ferenc és Krátky János csabai születésű hírlapíró közt folyt volna le, mely előbbeninek súlyos megsebesítésével végződött. A párbajvívók neve azonban nem bizonyos. Az ok egy színésznőről irt szigorú kritika lett volna.
(Békésmegyei Közlöny, 1880. július 29., VII. évf. 145. szám)

Kardpárbaj
Forrás: Siklóssy László: A magyar sport ezer éve II. Budapest : Országos Testnevelési tanács, 1928
 

Új iskola

A b -csabai evangélikus egyház a kistemplom háta mögött levő telken új iskolát építtet, melynek alapkövét f. hó 17-én tették le ünnepélyesen. Ez alkalommal különféle nyomtatványok ásattak el az alapkővel, mely Csaba jelen állapotára, történetére vonatkoznak, többek között egy Békésmegyei Naptárt.
(Békésmegyei Közlöny, 1880. július 20., VII. évf. 138. szám)