Választás

A csabai értelmiség a közelebb megejtett választásnál a városi képviseleti tagokat illetőleg határozott vereséget szenvedett. A tíz újonnan választott képviseleti tag között van egyetlenegy nadrágos ember, a többi kilenc mind földmívelő gazdaember. A választás iránt nem volt nagy az érdeklődés, mert némely kerületben a választók negyedrésze sem szavazott, és ennek dacára a kaputos osztály végképpen elejtetett úgy, hogy még csak egyetlen iparosnak sem sikerült bejutni az újonnan választott tíz képviselő díszes sorába!
(Békésmegyei Közlöny, 1877. december 30., IV. évf. 104. szám)

 

Ünnepély

A b.-csabai kisdedóvoda karácsony estéjén igen szép, lélekemelő kis ünnepélynek volt színhelye. A kicsinyek karácsonyfája körül folyt le, ajándékosztogatás és ének közben. Az ünnepélyt főispán úr őméltósága mint a kisdedóvoda-egylet elnöke is szerencséltette jelenlétével.
(Békésmegyei Közlöny, 1877. december 27., IV. évf. 103. szám)

Karácsonyi kép
Forrás: Vasárnapi Ujság, 27. évf. 52. szám (1880)
 

Csabai disznótorok

B.-Csabán dicséretes szokás gazdálkodó polgártársainknál, hogy egymással vetélkedve hizlalják a sok sertést, és ebből folyólag még dicséretesebb az a szokás, miszerint általában oly gazdag disznótorokat csapnak, melyek ‒ egyik mítoszi közmondásunk szerint ‒ hét vármegyére szólnak. Azonban a csabai disznótorok annyiban különböznek más vidéki hasonló mulatságoktól, hogy itt ily alkalmakkor a lehető legnagyobb kegyelettel viseltetnek a kivégzett állatok só és füst alá szánt nemesebb, illetőleg emészthető testrészei iránt, és a disznótorokon csak mintegy mutatványul hordanak fel belőlük az asztalra, azt is már csak akkor, midőn előbb csirkepaprikás, töltött káposzta, kappan-, pulyka- vagy kacsapecsenyével jól elteltek a vendégek úgyannyira, hogy mikorra a jóízű toros falatokra kerülne a sor, megesik egyik-másik, városi szokásainktól idegen vidéki atyánkfián, hogy az eget is bőgőnek nézi, s a házi kisasszony helyett a szobaleánynak kezd udvarolni. • Ha már a csabai disznótorok jó szokásainál vagyunk, egy füst alatt fölemlítjük annak rossz oldalát is. Csabán ugyanis megvan az a patriarchális szokás, hogy minden ember saját udvarát és háztáját szereti állandó tisztaságban tartani; de azon túl már a Jóistenre vagy a városatyáinak bölcs intézkedéseire hagyja a tisztaság fönntartását, és ugyancsak gondoskodnak arról is, hogy a városatyák ne hasztalan törjék a fejőket, mert köztereinket mentől jobban tisztítják, annál inkább megtelnek szeméttel. Miután a helypénzkrajcárokat a közbirtokosság szedi egyetemlegesen és kizárólagosan, helyén van-e, hogy a közterek tisztán tartása mégis a város közterhére rovassék? Ennek közbeszúrása után áttérünk tulajdonképpeni tárgyunkra, a disznótorokat megelőző manipulációkra. Egy-egy gazda 10-20 darab hízott sertését, az atyafiság közbenjöttével, kora reggel kihajtja a Körös-partra, mégpedig többnyire a város kellő közepén, itt aztán egyenként nagy sivalkodás közt lefülelik és leszúrják a disznókat. Ez a sivítás-visítás többnyire két-három órán keresztül tart, nem kevéssé zavarván azok nyugalmát, akik azon tudatban fizetik a drágább házbért, hogy a város közepén nem háborgatja őket senki, pedig hát nem egy szellemi munkás is lakik a Körös-part mentén, akiket a mindennap szokásosan megújuló zajos jelenetek nem kevéssé akadályozzák működésükben, kivált, ha még idegesek is. Hát még a Körös-partnak mily kinézése van a mostani idény alatt? A bulgáriai csatatérről szóló hírlapi leírások csak halvány képét nyújtják a mi vértől sáros és szalmatörekkel elegy Körös-parti pocsolyáinknak! Itt már csakugyan kívánatos, sőt elkerülhetetlen, hogy bírói tekintélyét közbevesse a t. elöljáróság, és ezáltal elejét vegye ama nomád szokásnak, mely az Isten szabad ege alatt mindent megenged magának. Úgy tudjuk, hogy e tárgyban már történt is némi intézkedés, de ez, úgy látszik, csak írott vagy legföljebb kidobolt malaszt maradt, mert a fentebb vázolt dicstelen szokás ismét napirenden van. Tehát szigorúbb intézkedést kérünk!
(Békésmegyei Közlöny, 1877. december 16., IV. évf. 100. szám)

Disznóperzselés
Forrás: Vasárnapi Ujság (1869)
 

Gyász

Krcsmárik János, Csaba város egyik érdemes jegyzője, ki hosszú évek során vitte kitűnő szorgalommal e hivatalt, f. hó 18-án hosszú szenvedés után, életének 51. évében meghalt. Ő kezelte a városi adó- és telekkönyvi ügyeket, és alig van Csabán család, kinek birtokviszonyait emlékezetből ne ismerte volna. A város egy nagy, szorgalmas, szakmájában jártas tisztviselőt, barátai egy víg kedélyű társalgót, családja egy kitűnő családapát vesztett benne.
(Békésmegyei Közlöny, 1877. november 22., IV. évf. 93. szám)

Krcsmárik János gyászjelentése
Forrás: Békésmegyei Közlöny, 4. évf. 93. szám (1877. november 22.) 3. p.
 

Parasztlakodalmak

Csabán ismét beköszöntött a parasztlakodalmak szezonja. Mindennap van átlag véve legalább 4. Mindegyiknél zeneszó, s a résztvevő jókedvű parasztlegénység tánca mellett vonul a templomhoz és vissza, hazafelé, hol aztán két napig (és különösen éjjelig) is tart el a dínomdánom.
(Békésmegyei Közlöny, 1877. november 8., IV. évf. 89. szám)

Pusztai lakodalmi menet
Forrás: Vasárnapi Ujság, 28. évf. 23. szám (1881)

Kapcsolódó irodalom:

• Beck Zoltán: Adjon Isten minden jót ez új esztendőben … : ünneplő népszokások Békés megyében.Békéscsaba : Tevan Andor Gimn., Nyomdaipari Szakközép- és Szakmunkásképző Isk., 1989
• Beck Zoltán: Népszokások Békés megyében : néprajzi cikkek, tanulmányok. Békéscsaba : Békés Megyei Tcs. Művelődésügyi Oszt. ; Orosháza : Városi Tcs., 1974
• Krupa András: Jeles napok a Békéscsabán és környékén élő szlovákoknál. Békéscsaba : Békés Megyei Tcs. Műv. Oszt., 1971

 

Hetipiac

A csabai hetivásárok újabb időben mind nagyobb mérvet öltenek, ami arról tanúskodik, hogy a helybeli piacot a vidéki vevőközönség is mind sűrűbben látogatja. Éppen azért nagyon kívánatos lenne, hogy a városi hatóság intézkednék aziránt, miszerint ama régi megrögzött szokást, mely szerint a legfőbb közlekedési utakat a belpiacon oly embertömeg állja el, hogy úgy a szekeresek, mint az egyes gyalogjárók csak hosszas erőlködéssel és időveszteséggel hatolhatnak rajta keresztül, valahára megszüntesse. Jelöljön ki az ácsorgóknak oly helyeket, hol az adásvevéssel elfoglalt közönséget nem akadályozhatják teendőiben; ezt nemcsak a közrendészet, de az eladó- és vevőközönség iránti méltányosság jogosan elvárhatja a város igen tisztelt és kétségbevonhatlan jóakaratú, lelkes atyáitól.
(Békésmegyei Közlöny, 1877. november 1., IV. évf. 87. szám)

Faáruló székely
Forrás: Vasárnapi Ujság, 16. évf. 22. szám (1869)
 

Épül a Vigadó

A csabai közbirtokosság új épülete, melyet közelebb már meg is bérmáltak Vigadónak, gyorsan halad a befejezés felé. Hetek óta serényen folyik a munka kívül-belül, és különösen a külső díszítésre nagy gond van fordítva. Sajnos, hogy a középtető köröndje nem áll arányban a többivel,
úgyhogy túl magassága által majdnem a tetőt eltakarja, s helyesnek találjuk egy társaságban fölmerült amaz észrevételt, hogy a tető a köröndön belül egy beütött cilinderkalaphoz hasonló, s a köröndön alkalmazott díszítés is eltörpül a háttér nagy kiterjedése miatt. • A b.-csabai közbirtokosság új épületének homlokzata valóban meglepő szép, és oly ízléses és finom kivitelű, hogy akármely világvárosnak is díszére válnék. Különösen a fekete alapon ezüstszínű betűkkel irt felírás „Közbirtokosság a közművelődésnek”; igen egyszerű, de ízlésteljes kivitelű, kár, hogy az „a” a közbirtokosság előtt kimaradt. A „Közbirtokosság” nem tulajdonnév, s azért az „a” okvetlenül szükséges előtte, különben nagyon „tótosan” hangzik.
(Békésmegyei Közlöny, 1877. november 1., IV. évf. 87. szám; 1877. november 8., IV. évf. 89. szám)

Kapcsolódó irodalom:

• A Békés Megyei Jókai Színház 50 éve. Szerk.: Józsa Mihály. Békéscsaba : Jókai Színház, 2004
• A Jókai Színház 40 éve : szereposztások, fotók, visszaemlékezések. Vál. és szerk.: Muzslai Katalin. Békéscsaba : Jókai Színház, 1995
• A művelődés évszázadai Békéscsabán. Szerk.: Käfer István, Köteles Lajos. Békéscsaba : Polgármesteri Hiv., 1998
• Békéscsaba : történelmi és kulturális monográfia. főszerk.: Korniss Géza, Békéscsaba : Körösvidék Nyomda, 1930

 

Magyar gyarmat

Egy Amerikából Csabára érkezett magánlevélből olvassuk, hogy a New York-i magyarok egy magyar gyarmat létesítése céljából társulni fognak, mely társulat célja volna az állam nagy földbirtokaiból egyes alkalmas részt megvenni, és azt a társulati tagok között felosztani.
(Békésmegyei Közlöny, 1877. november 1., IV. évf. 87. szám)

Híd New York és Brooklyn között
Forrás: Vasárnapi Ujság, 26. évf. 22. szám (1879)

Kapcsolódó irodalom:

• Ács Tivadar: Magyarok Latin-Amerikában. Budapest : Officina, 1944
• Amerikai magyarok arcképcsarnoka = Portrait gallery of Hungarian Americans. Főszerk.: Tanka László. Salgótarján : Médiamix ; New York : Mixmedia, 2003
• Bernád Ilona: Magyarok Amerikája : útirajz, szociográfia. Sepsiszentgyörgy : Medium Kiadó, 2004
• Magyar Amerika : a tengerentúli magyarok mai élete történetekben és képekben. Főszerk.: Tanka László. Salgótarján : Médiamix, 2002
• Szabó László: Magyar múlt Dél-Amerikában, 1519-1900. Budapest : Európa, 1982
• Szántó Miklós: Magyarok Amerikában. Budapest : Gondolat, 1984

 

Őszi vásár

A csabai őszi vásár kedvező idő mellett roppant látogatottságnak örvendett. Az utcákon alig lehetett mozdulni, a közlekedés néha fennakadt, annyian jöttek gyalog, kocsin. E vásár a télire való szükségletek fedezésére, beszerzésére szolgálván, az élelmiszerek és ruházatokkal kereskedők csináltak legjobb üzletet.
(Békésmegyei Közlöny, 1877. október 28., IV. évf. 86. szám)

 

Háromszor tűz 2 nap alatt

Ily ijedelemben részesült Csaba e héten. Hétfőn ugyanis reggel öt órakor és déli 12 órakor kétszer volt tűz. Első alkalommal Kliment György háza égett le egészen, délben nagyobb kár nem történt. A város nagy kiterjedését tekintve csakugyan fontolóra vehetné volna a csabai t. elöljáróság, vajon nem volna-e célszerű minden városrészben elhelyezni egy-egy árva vízipuskát.
(Békésmegyei Közlöny, 1877. október 25., IV. évf. 85. szám)

Debreceni tűzoltó deákok
Forrás: Vasárnapi Ujság, 1858