Beíratás

A b.-csabai evangélikus algimnáziumba f. hó 11-ig beiratkozott tanulók száma 80. Lakhelyük szerint 69 helybeli, 11 vidéki; szüleik polgári állása szerint 17 értelmiségi, 14 őstermelő, 44 önálló kereskedő és iparos, 2 magántisztviselő, 3 személyes szolgálatot tevő; vallásuk szerint 45 ágostai hitvallású, 2 helvét hitvallású, 7 római katolikus, 2 görög katolikus, 24 izraelita; nyelvi viszonyuk szerint 22 beszél magyarul, 40 magyarul és tótul, 7 magyarul, tótul és németül, egy magyarul és németül; koruk szerint 3 tízéves, 29 tizenegy, 19 tizenkettő, 15 tizenhárom, 7 tizennégy, 7 tizenöt; előmenetelük szerint 78 haladó, 2 ismétlő; tandíjfizető 77, tandíjmentes 3.
(Békésmegyei Közlöny, 1880. szeptember 16., VII. évf. 178. szám)

 

Beíratás a polgári leányiskolába

A b.-csabai nőképző társulat polgári leányiskolájában f. hó 15-én fejeztettek be a beírások. A három osztályba összesen fölvétetett 56 növendék. Ebből esik az I. osztályra 23, a II. osztályra 20, a III. osztályra 13. Vallás szerint ilyen arány mutatkozik: Mózes-vallású van 28, ág. h. ev. 14, róm. kat. 14. A tanítás már folyó hó 6-án vette kezdetét.
(Békésmegyei Közlöny, 1875. szeptember 19., II. évf. 75. szám)