Püspöki bevonulás

—  Nagy pompával vonult be B.-Csabán tegnap délután 4½ órakor Nogáll János püspök úr őméltósága. A csabai határnál 25 lovasból álló bandérium és számos fogat várta. Az utcák, melyeken átvonult, telve voltak kíváncsi közönséggel. A főpap a templom előtt kiszállván a hintóból, mennyezet alatt lépett a templomba. Istentisztelet után teljes ornátusban, szintén mennyezet alatt, kilenc pap kíséretében, a parókiára ment, hol a város katolikus intelligenciája fogadta. Fehérbe öltözött leányok és a katolikus iskolák növendékei képeztek sorfalat. 5 órakor fogadta őméltósága a városi elöljáróság, a járásbíróság stb. tisztelgését, a mai nap folyama alatt fogja mindkét nembeli katolikus ifjúságot bérmálni.
— Mélt. Nogáll János fölszentelt püspök úr tegnap délelőtt végzé B.-Csabán a bérmálás szentségét. Több mint ezren részesültek a főpap által e szentségben. A bérmálandók a templom előtti téren térdeltek sorba; a püspök fényes segédlettel közeledett feléjük és végzé a szertartást. 12 órakor meglátogatta Beliczey István főispán úr őméltóságát. Délben nagys. Péki Antal kanonok úr a püspök úr tiszteletére díszebédet adott, melyhez a főispán, főszolgabíró, főjegyző, járásbíró urak és néhány előkelő polgár volt hivatalos. 3 óra felé a parókia elé felvonult Kubinszky úr vezérlete alatt a bandérium; a lovasok e daliás vezetőjén meglátszott, hogy valaha huszár volt, oly szép rendbe tartotta őket. A főpap a parókián összegyűltektől búcsút vévén, 3 órakor a közönség éljenzése közt hintóba szállt, és Békés felé folytatta körútját. A bandérium és több fogat a határig kísérték.
(Békésmegyei Közlöny, 1880. szeptember 29., VII. évf. 187. szám; 1880. szeptember 30., VII. évf. 188. szám)

Nogáll János. Forrás: Wikipédia
 

Szeberényi Gusztáv beiktatása

Dr. Szeberényi Gusztáv bányakerületi ev. püspöknek felavatása s beiktatása f. év október 1-én Pesten az ottani ev. templomban ment véghez számos közönség s küldöttségek jelenlétében. A fölavatást a leköszönt püspök, dr. Székács végezte, kitől báró Podmaniczky Frigyes megható szavakban vett búcsút a kerület nevében. Az isteni tisztelet után folytatását vette a bányakerületi közgyűlés, hol az elnöki széket az újonnan választott püspök elfoglalván, egy hatásos beszédet tartott, melynek határozott s világos tartalma a hallgatókra a legjobb benyomást tette. Általában rég nem fogadott be a pesti ev. díszterem oly nagy s díszes hallgatóságot, mint a jelenlegi közgyűlésen.
•••
Hétfőn, október hó 7-én délutáni 2 órakor érkezett Csabára főtisztelendő Szeberényi Gusztáv bányakerületi ev. szuperintendens. A vasútnál Szemián Sámuel főjegyző fogadta, innen számos kocsi, 25 lovas s zenészek kíséretében, a nép éljenei közt fél kettőkor érkezett a főtérre, hol végigláthatlan tömeg fogadta őt; a helybeli kisdedóvósné két kis koszorús gyermeket ölébe véve, a püspök kocsija elé ment, s midőn ez hozzájuk ért, a kicsinyek a koszorúkat a kocsiba dobták. Ezeknek példáját követték a nagyobb leányok. Útja levelekkel s virágokkal volt hintve, az ág. hitv. nagytemplom ajtaja előtt gyönyörű diadalív volt emelve, mely alatt a folyton elébe hulló koszorúk közt áthaladva a templomba ment, hova nagy néptömeg kísérte. Itt Horváth János, az itteni gimnázium igazgatója megható beszéddel fogadta, ennek utána Kubinyi Pál adta át őt az egyháznak, mire a püspök híveihez szívből eredt beszédet tartott. Ennek bevégezte után a nép lakására kísérte. Este tiszteletére fényes közvacsora tartatott, hol lelkesítőn énekelte az e célra alakult dalárda az egri lantosból kivett ezen sorokat: „Isten tartsa számos éven át, üdv, szerencse szálljon rá!”
(Békés, 1872. október 13., I. évf. 28. szám)

A pesti evangélikus templom
 

Püspöki székhely

B.-Csaba ezúttal püspöki székhellyé leendett! Egy a közlő előtt fekvő érdekes és hivatalos tudósítás után konstatálva van azon ‒ a tudományos műveltséget, az egyház és iskolák körében tanúsított sokoldalú buzgó tevékenységet jutalmazó ‒ elismerő tény, miszerint a b.-csabai ev. ág. hitv. lelkész, esperes és tudós, dr. Szeberényi Gusztáv szuperintendenssé, a bányakerület püspökévé ‒ a befolyt 209 szavazatokból 105 szavazattal ‒ megválasztatott. A felszentelés B.-Csabán f. év szeptember 12-én, a hivatalbai beiktatás ugyanazon hó 30-án Pesten fog megtartatni. Ezen választás mindenesetre oly érdemdús, nagy tudományú férfiút ültetett az ev. ág. hitfelekezet egyik főpásztori székébe, hogy mind a választóknak, mind a választottnak kölcsönösen áldást, örömet és Istennek vezérlő oltalmát lehet szívből kívánnunk.
(Békés, 1872. augusztus 4., I. évf. 18. szám)

Dr. Szeberényi Gusztáv arcképe

Kapcsolódó irodalom:

Demmel József: A kettős identitás ára : a békéscsabai Szeberényi Gusztáv és a nemzetiségi kérdés a 19. századi evangélikus egyházban. Békéscsaba : Országos Szlovák Önkormányzat Kutatóintézete, 2014.

Szeberényi Gusztáv Adolf: Néhai Szeberényi János ág. hitv. evang. püspök vezérfonala a konfirmálandók oktatásában. 6. kiad. Budapest : Hornyánszky ny., 1899.

Emléklapok. Kegyelete jeléül kiad. a bányai ág. hitv. ev. egyházkerület néhai Szeberényi Gusztáv szeretett püspökének emlékére ; szerk. Händel Vilmos. Budapest : Hornyánszky, 1890.

Szeberényi Gusztáv Adolf: Szeberényi Gusztáv Adolf írásaiból. Békéscsaba : Békéscsabai Evangélikus Egyházközs., 2012.