Két osztály a jégen

A karácsonyi ünnepek alatt B.-Csabán a csatorna jege élénk képet nyújtott, haute-volée-nknak a jégsportot kedvelő tagjai víg társalgás közben hódoltak e nemes mulatságnak, körülöttek a Gyúrók és Zúzák százai nehéz csizmáikkal sürögtek-forogtak, bizonyítván azt, hogy a sport legalább nálunk nem csak a műveltebb osztályok privilégiuma, és a két osztály közt a szabad ég alatti e jeges tánctermen csak az volt a különbség, hogy a műveltebb osztály korcsolyákkal űzé, a parasztlányok és -legények pedig meglehetős nehéz csizmákban és cipőkben ‒ és mégis több bukás esett az előbbeniek, mint az utóbbiak között.
(Békésmegyei Közlöny, 1878. december 29., V. évf. 104. szám)

Demokrata sport
Forrás: Bolond Istók, 11. évf. 5. szám (1888. január 29.)
 

Erélyes rendelet

A csabai járás szolgabírája erélyes rendeletet bocsátott ki az újév napján szokásos cselédgyülekezéseknek meggátlása tekintetéből, felhíván a városi hatóságot, hogy egy hites ember felügyelete alatt a rendelkezése alatti közegekkel akképp intézkedjék, hogy a kívánt siker minden komolyabb összeütközés nélkül elérhessék. A járási csendlegények ez alkalommal a rend fenntartása érdekében szintén ki lesznek rendelve.
(Békésmegyei Közlöny, 1878. december 29., V. évf. 104. szám)

Csendőrök
Forrás: Vasárnapi Ujsag, 44. évf. 44. szám (1897)
 

Ünnepi hangulat

Közelednek a karácsonyi és újévi ünnepek, nagyobb üzleteink kirakatai élénken jelzik e körülményt. A tarkabarka apróságok, drága haszontalanságok, női divatáruk csak úgy kínálkoznak az üvegajtókon keresztül a járókelőknek, s a karácsonyi és újévi ajándéknak valók mindenfelé kezdenek élénk kereset tárgyai lenni. Az ifjú nemzedék élénk vággyal lesegeti az ajándéktárgyakat, s már jó előre hízelegnek a szeretetreméltó nagybácsik és nagynéniknek, nehogy karácsony és újév előtt megfeledkezzenek róluk.
(Békésmegyei Közlöny, 1878. december 22., V. évf. 102. szám)

Karácsony ünnepére
Forrás: Vasárnapi Ujság, 27. évf. 52. szám (1880. december 26.)
 

Megoldatott

Az Élővíz-csatorna ügye, mely évek óta pör tárgyát képezte egyrészt Békés és Csaba városok, másrészt Békés és Arad vármegyék között, végre-valahára megoldatott a közlekedési miniszter által, éspedig a zsilipes rendszer alapján, úgyhogy a békésieknek ezentúl nincs okuk félni az Élővíz-csatorna áradásától. Hála Istennek és ‒ a miniszternek.
(Békésmegyei Közlöny, 1878. december 5., V. évf. 97. szám)

Zsilip
Forrás: Vasárnapi Ujság, 5. évf. 5. szám (1858. január 31.)
 

A csabai telekkönyv

A b.-csabai telekkönyv ügyében kiküldött bizottság, Szeberényi Gusztáv, Lepény Pál és Szemián Sámuel urak, kikhez Zsilinszky Mihály országgyűlési képviselő is csatlakozott, nov. 27-en fogadtatott Pauler Tivadar igazságügyér által. A miniszter úr kiváló udvariassággal fogadta a küldöttséget, s megígérte, hogy szívesen fog segédkezet nyújtani oly áldozatkész és szorgalmas néppel dicsekedhető városnak, minőnek Csabát ismeri. Reméljük, hogy most már a gyulai törvényszék t. elnöke sem fogja ellenezni a csabai telekkönyv átvitelét.
(Békésmegyei Közlöny, 1878. december 5., V. évf. 97. szám)

Forrás: BékésWiki
 

Csabai tájkép

A barátságtalan időjárás mindamellett, hogy hetek óta emészti a kertek növényzetét, a mezők bársonytakaróját és az élő fák lombozatát, nyugalomra intvén őket a természetnek újabb életre ébredéséig: itt-ott még élénk színben díszlenek az őszi virágok, a fák megsárgult lombozata részben még szomorúan tekint a magasból le a földre végső rendeltetési helyére, hol az enyészet utolsó stádiumába megy át újabb táperőt kölcsönözni az anyaföldnek, hogy a téli álom után a szabad természetnek friss életet, pezsgő nedvet készítsen elő. Egyedül a házak ócska nádfedelét takaró zöld moha dacol az enyészet vasfogával, s néhány verőfényes óra elegendő arra, hogy lerázza magáról a zúzmarás takarót, és teljes színpompájával gyönyörködtesse a mogorva idő szemléletében kifáradt szemet. De nem szőjük tovább lelkünknek ez ideálképét, mely az őszi és téli nap fényében távolról szemlélve eszünkbe juttatja az alföldi rónák délibábját hullámzó tájképével, azzal a különbséggel, hogy itt a mohalepte tetők alatt kitörő jókedvvel mulató pezsgő vérű fiatalság hullámzik majd minden harmadik házban az őszi farsangon egybekeltek örömteljes tiszteletére, míg az öregek mint félszázados törzsek a háttérbe csoportosulva víg poharazásba temetik az elmúlt idő fáradtság- és gondterhelte élményeit. Szóval nálunk Csabán mostanában a kialvó természetet (mert hegyek nincsenek) dombon-völgyön lakodalmak élénkítik.
(Békésmegyei Közlöny, 1878. november 21., V. évf. 93. szám)

Forrás: Wikipedia Commons
 

Eljegyzés

Csabai egyik fiatal iparkodó kartársunk, Haan Béla ügyvéd úr a napokban jegyezte el Fábry János kereskedő úr leányát, Fábry Károly aljárásbíró úr nővérét, a csabai társadalmi körök egyik legkedveltebb, szép és kedves tagját, Fábry Gizella kisasszonyt. Őszinte szívvel tartós boldogságot kívánunk a frigyhez.
(Békésmegyei Közlöny, 1878. november 17., V. évf. 92. szám)

16. századi magyar jegygyűrű
Forrás: Vasárnapi Ujság,36. évf. 49. szám (1889)
 

Akadémiai székfoglaló

Derék tudósunk b.-csabai lelkész Haan Lajos úr nagy tetszés közt tartá e hét elején Budapesten akadémiai székfoglalóját Bél Mátyásról. A fővárosi lapok általánosan dicsérik a nagy szorgalommal és alapos kutatás után készült nagyobbszabású művet és az előadás vonzó modorát.
(Békésmegyei Közlöny, 1878. november 17., V. évf. 92. szám)

Forrás: BékésWiki

Kapcsolódó irodalom:

• Csabai arcok : Békéscsaba egykori jeles személyiségeiről. szerk.: Forján János. Békéscsaba : História Könyvkiadó, 2011
• Haan Lajos (Szül. 1818. aug. 13. – †1891. aug. 12.). nekrológ. In: Századok, 25. évf. 7. sz. (1891)
• Haan Lajos naplója, részletek. 1971
• Haan Lajos: Békéscsaba története. Békéscsaba : Haan L., 1858
• Hampel József: Haan Lajos 1891. augusztusban elhunyt. In: Archaeologiai értesítő, (Uj folyam) 11. köt./4. füz. (1891)
• Koren Emil: A Haan család története. In: Lelkipásztor : evangélikus lelkészi szakfolyóirat, 66. évf. 10. sz. (1991) 321–322 p.
• Koren Emil: Haan Lajos és a korabeli Békéscsaba. In: Lelkipásztor : evangélikus lelkészi szakfolyóirat, 66. évf. 10. sz. (1991) 322–323 p.
• Márki Sándor: Haan Lajos emlékezete. Budapest : Magyar Történelmi Társulat, 1893
• Táborszky László: Haan Lajos, a csabai lelkész. In: Lelkipásztor : evangélikus lelkészi szakfolyóirat, 66. évf. 10. sz. (1991) 319–320 p.

 

Kívül a világon

Csabának van egy 6000 lakossal bíró külvárosa, az úgynevezett „szőlők”. A napokban tudtuk meg saját tapasztalásunk folytán, hogy az ott lakó 6000 embernek a postáról levél le nem adatik. Aki ezen külvárosból személyesen el nem jő a postára, az soha ez életben nem kapja meg a hozzá címzett leveleket, akár egyszerűen, akár ajánlva menjenek. Két hó múlva jött vissza hozzánk mint feladókhoz ily levél, mert az illető, kihez címezve volt, be nem jött érte. Világos tehát, hogy ez idő szerint boszniai új polgártársainkkal könnyebb posta-összeköttetésben vagyunk itt Csabán, mint e városrész 6000 lakosával. Tudomására hozzuk a nagyváradi t. postaigazgatóságnak, talán segíthetne a dolgon.
(Békésmegyei Közlöny, 1878. november 14., V. évf. 91. szám)

Posta
Forrás: Ogrincs Pálné – Lovászi József: A csabai posta 225 éve. Békéscsaba : Munkácsy Mihály Múzeum, 2013.
 

Harctéri sebesültek

B.-Csabán a kórházban intézkedések tétetnek harctéri sebesültek elhelyezésére. Mint halljuk, 16 katona s 2 tiszt fog a napokban ideszállíttatni, s ennélfogva dr. Réthy Pál városi főorvos intézkedése folytán a sebesültek ápolásához szükséges önkéntes anyaggyűjtemények ezután a helybeli kórházban fognak felhasználtatni.
(Békésmegyei Közlöny, 1878. október 17., V. évf. 83. szám)

Sebesült katonák szállítása Pesten
Forrás: Vasárnapi Ujság, 13. évf. 32. szám (1866. augusztus 12.)