Női ipariskola

A b.-csabai jótékony nőegylet szerdán, f. hó 8-án tartott gyűlésén egy női ipariskolának B.-Csabán leendő felállítását határozta el. Löwy Albertné úrhölgy e célra három évre ingyen lakást ajánlott fel, mely nagylelkű ajánlat természetesen általános éljenzéssel fogadtatott. Az alap növelésére táncvigalom fog rendeztetni.
(Békésmegyei Közlöny, 1880. december 12., VII. évf. 238. szám)

 

Korcsolyaverseny

A csabai korcsolyázó egylet múlt keddi versenyén a fiatalság színe-java, kísérve vegyes korú közönség által jelent meg, hol a gyorsasági pályadíjat Scheifler Hugó, az ugrásit pedig Reiner Béla nyerte el. A versenyt közvetlenül követte a táncvigalom a vasúti restaurációban. Mint a múltkori, úgy ez is határtalan jókedv közt folyt le. A reggeli 3 óráig tartó jó mulatság azon élénk vágyat költé az ifjúságban, hogy a társulat még ez idén legalább egy ily táncvigalmat rendezzen a fesztelen mulatságot szerető közönség számára.
(Békés, 1875. február 7., IV. évf. 6. szám)

Ívezés
Forrás: Vasárnapi Ujság, 51. évf. 5. szám (1904) 73. p.
 

Bankett

Munkácsy Mihály Csabáról eltávozván, tisztelői Pesten táncvigalommal összekötött bankettet rendeztek részére, mely alkalommal neje, a francia bárónő Pulszky Ferenccel nagyban járta a lassú és friss magyarokat.
(Békésmegyei Közlöny, 1874. október 25., I. évf. 39. szám)

Pulszky Ferenc (1884)
Forrás: Vasárnapi Ujság, 44. évf. 37. szám (1897) 605. p.
 

Táncvigalom a nőképezde javára

A csabai nőképezde május 25-i táncvigalma igen szépen sikerült. A délutáni esőt esti holdvilág váltotta fel, s így jött, habár csak 9 óra után, mindenki, aki fesztelenül, kedélyesen mulatni akart. A rendezők mindent elkövettek, hogy különösen a szép számmal megjelent idegen vendégek jól találják magukat, s hogy ez teljesen sikerült, bizonyítja legjobban azon körülmény, hogy a mulatság reggeli 6 óráig tartott. Az idegen hölgyek közt ott láttuk a Pesten lakó Békés megyei földbirtokos, Swáb Lőrinc kedves leányát, igen szép és válogatott toilette-ben, a férfiak között báró Wenckheim Viktor urat Körösladányról. Egyik-másik csabai pszeudoarisztokrata, nem is fertály-, hanem egytized-mágnás és háromhuszad-mágnásné távol tartották magukat a táncvigalomtól, minek természetesen azon jótékony eredménye lőn, hogy annál fesztelenebbül, igazi szívélyes kedélyesség közt folyt le a mulatság.
(Békésmegyei Közlöny, 1874. május 31., I. évf. 18. szám)

 

Csaba megint kitesz magáért

A csabai iparosok a felállítandó felsőbb leányiskola javára sorsjátékkal egybekötött táncvigalmat rendeznek május 18-án a Széchenyi liget fedett nyári helyiségében. A nyeremények tárgyai az iparosok által e célra készített kézimunkákból állanak; a sorsjegyek még e hét folytán fognak kibocsáttatni. Minden kivitelhez csak jóakarat szükséges, ez pedig a csabaiakban megvan, és tetteiket siker koronázza. Mit gondolnak, gyulai uraim; nem jó volna-e eme téren őket követni, legalább egy minél hamarabb létesítendő reáltanoda ügyében? Vagy ráérünk erre még?
(Békés, 1873. április 20., II. évf. 16. szám)

 

Táncestély a leánynevelde javára

Február 22-én a Csabai Nőképző Társulat és a felállítandó leánynevelde javára rendezett álarcos és tombolajátékkal egybekötött táncvigalom óhajtott sikerrel ment végbe. A szép számmal megjelent báli vendégek vidámak és megelégültek voltak, s legfesztelenebbül társalogtak egymással. B.-Csaba ezúttal is bebizonyította, hogy emelkedése társadalmi szellemmel bír, s hogy keblében az élvezettel többnyire nemes fogékonyság párosul. Ily szép tulajdonok mellett pedig bátran fel lehet tenni, hogy ahol az emberbaráti érzelem ily szépen nyilatkozik, ott a részvét nem fog hiányozni, példa erre a nőképző társulat, melyet ez alkalommal is oly buzgalmas pártolásban részesített.
A táncok a jó rendezés mellett ezúttal vígan lejtettek, a tárgyak, melyek sorsolás végett a rendezők által szereztettek be, szünóra alatt játszattak ki, oly ízléssel voltak választva, hogy azoknak csinos kiállítása a rendezőknek méltó dicséretére szolgál. A tárgyak kisorsolása után a báli vendégek ismét vigadni kezdtek, s a jókedv kivilágos kiviradtig tartott. Így ment végbe e társas táncvigalom, melyet nemcsak szellemi, hanem anyagi tekintetben is szép siker koszorúzott, mert míg a vendégek teljes megelégedéssel távoztak el, addig a társulatnak szép jövedelmet eredményezett. Az álarcos táncestély tiszta jövedelme 653 forint 38 krajcár.
(Békés, 1873. március 2., II. évf. 9. szám)

Álarcos táncestély (1873)
 

Teke

A Csabai Polgári Kör táncvigalmát e hó 4-én csakugyan megtartá számos közönségtől látogatottan. Tudósítónk megrovólag ír a részt vevő ifjúság azon részéről, mely a hölgyek mulattatása helyett a kávéház tekeasztalát kereste fel.
(Békés, 1873. február 9., II. évf. 6. szám)

Tekeasztal

Kapcsolódó irodalom:

Capelle, Phil: Biliárdbiblia. Budapest : Ekren Könyvkiadó, 2009.
Petho, Alexander: Biliárd és snooker. Budapest : Falukönyv-Ciceró Kiadó, 1992.
Szabadi László: Karambol a zöld asztalon : beszélgetés a biliárdról. Budapest : Sport Kiadó, 1992.

 

Dalárünnepély

Zenészeti Lapok fejléc
Forrás: Zenészeti Lapok 1871.

A Csabán megtartandó megyei dalárünnepélyről a Zenészeti lapok ezeket írja:

A Békés megyei vidéki dalárünnepély rendezőbizottsága már szétküldte meghívóit az ünnepélyre, mely f. év aug. 6-án délután 4 órakor fog megtartatni B.-Csabán az ottani Széchenyi ligetben a megyében felállítandó szeretetház javára. Az előadás estéjén a népkertben tartandó táncvigalom jövedelme szintén a fentebbi célra fog fordíttatni.
A közös előadás műsora akként van véglegesen megállapítva: 1. Kölcsey: Himnusz Erkel Ferenctől, előadva az összes dalárdák által, zenekarkísérettel. 2. Lelkesedés dala Liszt Ferenctől, előadva a dalegyletek által. 3. Harcos imája Lachnertől, zenekarkísérettel, előadva az összes dalegyletek által. 4. Országos bordal Thern Károlytól, előadják az összes dalegyletek 5. Nemzeti zászló Huber Károlytól, zenekarkísérettel, előadva az összes dalegyletek által. Az összelőadásokban a következő Békés megyei dalegyletek vesznek részt, úm. a békési, csabai, gyulai, szarvasi, tárcsái és vésztői dalegyletek, melyek a közösen előadandó darabok után tetszés szerint választott kardalokat is fognak külön-külön előadni.
A rendezőbizottság ez ünnepélyre meghívta az országos magyar daláregyesület központi ig. választmányának pest-budai és vidéki tagjait, továbbá a fővárosi dal- és zeneegyletek elnökeit és karnagyait s a fővárosi zenevilág kitűnőségeit, úgyszintén a sajtó és irodalom korifeusait. A testvérdalegyletek közül testületileg csak a megyével szomszédos megyék dalegyleteit hívta meg.
Eme első vidéki dalárünnepély, mely e nemben első lesz a hazában, bizonyára legnagyobb részvétét fogja felkölteni nemcsak az illető megyének, hanem a szomszéd megyék és magának a fővárosnak is, honnan máris számosan készülnek abban részt venni. A lelkes békésieket illeti az elismerés és dicsőség, kik e téren mint ügybuzgó és kezdeményező úttörők lépnek ki a küzdőtérre, mely nekik bizonyára megillető babérokat is fog nyújtani. Az ünnepély zenészeti részében az Alexander ezred zenekara is közre fog működni.
(Békés, 1871. július 27., III. évf. 60. szám)

 

Köszönet

Köszönet a B.-Csabán felállítandó magán polgári leányiskola kezdeményezőinek nevében:
Múlt évi december 20-án felkértük a tisztelt közönséget: szíveskedjék minél több nyereménytárgy ajándékozása által eszközölni, hogy az említett iskola javára sorsjátékkal összekötött táncvigalmat rendezhessünk. Kérésünk mindenütt, ahova csak eljutott, oly tiszteletreméltó fogadtatásban részesült, hogy a f. hó 19-én megtörtént táncvigalom alkalmával körülbelül 1200 forint értékű, szám szerint 564 darab nyereménytárgyat sorsolhattunk ki. A tisztelt közönség arról is gondoskodott, hogy a sorsjáték céljának megfeleljen; gondoskodott egyfelől a kibocsátott 6500 darab 20 krajcáros sorsjegyből 6105 darabnak megvevése, másfelől a táncvigalomnak oly élénk meglátogatása által, hogy maga a belépti jegyek jövedelme úgy a sorsjáték, mint a táncvigalom költségeit fedezi. A tisztelt közönség ezen áldozatának, szabatosabban mondva, a nőnevelés iránt nyilvánult érdekeltségének nyomós eredményei vannak: az általunk megvett iskolatelek árát majdnem félig törleszti, a célba vett iskolát illető itt-ott felmerült és felvert kételyeket gyengíti; a kezdeményezők bizalmát, mely szerint a tisztelt közönség a B.-Csabán felállítandó polgári leányiskola horderejét felismerni, s ezen iskolát támogatására méltatni fogja, megerősíti. Fogadja a tisztelt közönség legbensőbb köszönetünket, s engedje remélnünk, hogy ha kegyes támogatására ismét utalva leszünk, ismét oly nemes áldozatkészségnek örvendhessünk, aminőt a nőnevelés meg is érdemel, meg is hálál.
Horváth János elnök
(Békés, 1871. február 23., III. évf. 16. szám)