Püspöki bevonulás

—  Nagy pompával vonult be B.-Csabán tegnap délután 4½ órakor Nogáll János püspök úr őméltósága. A csabai határnál 25 lovasból álló bandérium és számos fogat várta. Az utcák, melyeken átvonult, telve voltak kíváncsi közönséggel. A főpap a templom előtt kiszállván a hintóból, mennyezet alatt lépett a templomba. Istentisztelet után teljes ornátusban, szintén mennyezet alatt, kilenc pap kíséretében, a parókiára ment, hol a város katolikus intelligenciája fogadta. Fehérbe öltözött leányok és a katolikus iskolák növendékei képeztek sorfalat. 5 órakor fogadta őméltósága a városi elöljáróság, a járásbíróság stb. tisztelgését, a mai nap folyama alatt fogja mindkét nembeli katolikus ifjúságot bérmálni.
— Mélt. Nogáll János fölszentelt püspök úr tegnap délelőtt végzé B.-Csabán a bérmálás szentségét. Több mint ezren részesültek a főpap által e szentségben. A bérmálandók a templom előtti téren térdeltek sorba; a püspök fényes segédlettel közeledett feléjük és végzé a szertartást. 12 órakor meglátogatta Beliczey István főispán úr őméltóságát. Délben nagys. Péki Antal kanonok úr a püspök úr tiszteletére díszebédet adott, melyhez a főispán, főszolgabíró, főjegyző, járásbíró urak és néhány előkelő polgár volt hivatalos. 3 óra felé a parókia elé felvonult Kubinszky úr vezérlete alatt a bandérium; a lovasok e daliás vezetőjén meglátszott, hogy valaha huszár volt, oly szép rendbe tartotta őket. A főpap a parókián összegyűltektől búcsút vévén, 3 órakor a közönség éljenzése közt hintóba szállt, és Békés felé folytatta körútját. A bandérium és több fogat a határig kísérték.
(Békésmegyei Közlöny, 1880. szeptember 29., VII. évf. 187. szám; 1880. szeptember 30., VII. évf. 188. szám)

Nogáll János. Forrás: Wikipédia