Megyegyűlés

A csabai szolgabírói tisztségre következő hat pályázó jelentkezett: Wilim János, Omazta Gyula, Major József, Fejér Béla, Kemény Mihály és Eördögh Frigyes. Ezek közül Eördögh kapott 73 szavazatot, Kemény 46-ot, Omazta 27-et, Fejér 13-at, Major 4-et, s így Eördög lett szolgabírónak megválasztva, ki a hivatalos esküt oly benső meggyőződéssel tette le, hogy alapos remény van hinni, miszerint szép hivatásának annak szövege szerint mindenben meg fog felelni. Egyébiránt volt ő már csabai főszolgabíró és a gyomai kerület országgyűlési képviselője, azonkívül okleveles ügyvéd, s ha észbeli tehetségével kitartó szorgalmat fog párosítani, Csaba városának haladását nagyban fogja előmozdíthatni.
(Békésmegyei Közlöny, 1878. szeptember 15., V. évf. 74. szám)

 

Segélyező nőegylet

Két lelkes csabai hölgy, özv. Reök Istvánné és Bartóky Lászlóné úrhölgyek kezdeményezése folytán B.-Csabán a sebesült katonák és hátramaradott családjaik felsegélyezésére nőegylet alakult pénteken délelőtt. Mintegy 14 tagból álló küldöttség tisztelgett főispánné őméltóságánál, akit Reök Istvánné úrhölgy a küldöttség nevében felkért az elnöknői tisztség elfogadására. Őméltósága a tőle megszokott szeretetreméltósággal fogadván a küldöttség minden egyes tagját, megköszöné a megtiszteltetést, s azt elfogadta, egyszersmind megígérve, hogy tőle telhetőleg fogja az egyletet támogatni. Adjon az Isten sok ily lelkes hölgyet a hazának!
(Békésmegyei Közlöny, 1878. szeptember 15., V. évf. 74. szám)

 

Humanisztikus társulat

A csabai Béke című szabadkőműves-páholy e hó 9-én tartott összejövetelén a csabai illetőségű mozgósított hadkötelesek anyagi gondokkal küzdő családjaik segélyezésére 200 forintot utalványozott s küldött Badics Elek úr kezeihez. Ugyane páholy a miskolciak segélyezésére 50 forintot és az egrieknek 25 forintot küldött az illető polgármesterekhez. A szerény humanisztikus társulat ilyetén működése bizonnyal közelismeréssel találkozik.
(Békésmegyei Közlöny, 1878. szeptember 5., V. évf. 71. szám)

Kapcsolódó irodalom:

• Abafi Lajos: A szabadkőművesség története Magyarországon. Győr : Tarandus Kiadó, cop. 2012
• Balassa József: A szabadkőművesség története. Jav. kiad. Budapest : Média Kiadó, 1990
• Benedek Szabolcs: A szabadkőművesség eredete : a hermetikus hagyományoktól az első nagypáholyig. Budapest : Pont Kiadó, 2006
• Harwood, Jeremy: A szabadkőművesség : a szabadkőművesek testvériségének ezeréves története gazdagon illusztrálva, szokások és szertartások, jelek és jelképek az ókori előzményektől napjainkig. Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó, cop. 2010
• Jászberényi József: A magyarországi szabadkőművesség története. Budapest : PrintXBudavár Kiadó, 2005
• Kiszely Gábor: A szabadkőművesség : história, titkok, szertartások. Budapest : Korona Kiadó, 1999
• Nagy Zsuzsa, L.: Szabadkőművesek. Budapest : Akadémiai Kiadó, 1988
• Wirth, Oswald: A szabadkőművesség okkult szimbólumai. Budapest : Édesviz Kiadó, 1998

 

Zeneoktatás Csabán

Azon csabai és vidéki szülőket, kik leányaikat a csabai növeldébe adják, és alapos zeneoktatásban, különösen zongorajátékban is akarják oktattatni, figyelmeztetjük Löffelmanné asszonyra, ki 30 év óta ritka sikerrel működik e téren, és ki Csabán is évek hosszú során át a legelőkelőbb családokban elismerésre méltó buzgalom és kiváló eredménnyel tanít. Mint halljuk, együttes órákat fog adni, olyformán, hogy saját lakásán minden második nap du. 4‒6 óráig leckéket ad a zene elméletéből és gyakorlatából, mely leckékbeni részvételért havonként csak 5 forintnyi díj fizetendő. Ismételve ajánljuk mindazon szülőknek, kik nem annyira divatos, szemfényvesztegető, mint inkább alapos és gyöngéd oktatásban akarják részesíttetni gyermekeiket.
(Békésmegyei Közlöny, 1878. szeptember 5., V. évf. 71. szám)

Jankó Pál zongorája
Forrás: Vasárnapi Ujság, 36. évf. 48. szám (1889)
 

53 pályázó

A b -csabai nőképzőtársulat f. hó 18-án tartott rendkívüli közgyűlésén 53 pályázó közül a megürült két tanítói állásra Gajdács Pál, jelenleg Szarvason evangélikus segédlelkész és Radics Elek, selmecbányai gimnáziumi tanár választattak meg. A polgári leányiskolában a tanév szeptember 1-én kezdődik.
(Békésmegyei Közlöny, 1878. augusztus 25., V. évf. 68. szám)

 

Vakmerő botrány

A b.-csabai Széchenyi ligetben múlt vasárnap este egynéhány iparosifjú ‒ kiknek neveit most elhallgatjuk ‒ azzal akarta mulatását tetőpontra emelni, hogy borosüvegeket dobáltak az ülő- és sétálóközönség közé. Felhívjuk az ilyen dolgokra a rendőrség és a pincérek figyelmét.
(Békésmegyei Közlöny, 1878. augusztus 15., V. évf. 65. szám)

 

Fáklyásmenet

Csaba alig részesült még oly látványban, milyet a fáklyásmenet nyújtott, mellyel a b.-csabai Szabadelvű Párt képviselőjelöltjét vasárnap este megtisztelte. Már este 7 órakor hullámzott a nép az utcákon, s midőn besötétedve a fáklyák meggyújtattak, több mint 10.000 főre szaporodott a sokaság. Az ún. vármegyeháztérről elindulva a Vasút utcán keresztül vonult a menet; főispán úr háza előtt érve lelkes éljenekbe tört ki, s 10.000 torok a Szabadelvű Párt követjelöltjét éltetve ért annak lakásáig, hol Báttaszéki Lajos tartott hozzá egy rövid üdvözlőbeszédet, melyre a jelölt úr meghatottan válaszolt. Mindkét alkalommal kénytelenek voltak a szólók többször megállani, mert egypár inas és néhány érettségi vizsgát tett, de azért mégis éretlen eszű deák, kiknek zsebkendő kellene és cucli, s kik jobban értenek még a padfaragáshoz, mint a politikához, éktelen lármával félbeszakította a szólókat, miáltal természetesen nem a 12.000 főre szaporodott tömeget, mely jelöltje tiszteletére rendezte az impozáns ovációt, hanem önmagukat tették nevetségessé és méltó megvetés tárgyává.
(Békésmegyei Közlöny, 1878. augusztus 8., V. évf. 63. szám)

 

A választás Csabán

Csabán augusztus 5-én ejtetett meg a választás. Reggeli fél nyolc órakor állottak fel a két párt választói a városháza udvarán. Nyolc órakor a választási elnök, t. Karassiay István úr jelenté, hogy nála két jelölt ajánltatott, gróf Apponyi Albert, az egyesült ellenzék, és Szeberényi Gusztáv, a Szabadelvű Párt részéről. Pontban kilenc órakor vette kezdetét a szavazás, két bizottság előtt. Az egyórai határidő eltelte után a következő eredményt konstatálta, illetve hirdette ki a választási elnök. Szavazott összesen 1032; ezek közül Apponyi Albertre 478, dr. Szeberényi Gusztávra 554, s így Szeberényi Gusztáv jelentetett ki a Szabadelvű Párt örömkiáltásai közt Csaba város képviselőjének. A párt azonnal megválasztott képviselőjéhez sietett számos zászlóval és zenekísérettel, ki a városházára követé pártját, hol az erkélyről egy igen sikerült szónoklatot tartott érces hangon úgy, hogy 300 lépésről is tisztán lehetett hallani. A szónoklatot dörgő éljen követte, s ezzel be lett fejezve a csabai követválasztás.
Megjegyzendő, hogy számos beteget, sántát, gutaütött embert hozott mindkét párt kocsikon szavazni. A kir. tisztviselők, kik szavaztak, kivétel nélkül gróf Apponyira adták szavazatukat, fényes tanújeléül annak, hogy a kormány nemcsak pressziót nem gyakoroltat általuk a népre, de hogy ők maguk is saját egyéni meggyőződésük szerint, mint szabad polgárok szavazhatnak. Az izraelitáknak legalább 2/3 része szinte Apponyira szavazott. A választás befejezése után ismét előbbi csendes medrébe térend vissza a társadalmi élet, és a differenciák, melyek sűrűn merültek fel a pártharcban, ki lesznek egyenlítve. Adja Isten, hogy úgy legyen!
(Békésmegyei Közlöny, 1878. augusztus 8., V. évf. 63. szám)