Püspöki bevonulás

—  Nagy pompával vonult be B.-Csabán tegnap délután 4½ órakor Nogáll János püspök úr őméltósága. A csabai határnál 25 lovasból álló bandérium és számos fogat várta. Az utcák, melyeken átvonult, telve voltak kíváncsi közönséggel. A főpap a templom előtt kiszállván a hintóból, mennyezet alatt lépett a templomba. Istentisztelet után teljes ornátusban, szintén mennyezet alatt, kilenc pap kíséretében, a parókiára ment, hol a város katolikus intelligenciája fogadta. Fehérbe öltözött leányok és a katolikus iskolák növendékei képeztek sorfalat. 5 órakor fogadta őméltósága a városi elöljáróság, a járásbíróság stb. tisztelgését, a mai nap folyama alatt fogja mindkét nembeli katolikus ifjúságot bérmálni.
— Mélt. Nogáll János fölszentelt püspök úr tegnap délelőtt végzé B.-Csabán a bérmálás szentségét. Több mint ezren részesültek a főpap által e szentségben. A bérmálandók a templom előtti téren térdeltek sorba; a püspök fényes segédlettel közeledett feléjük és végzé a szertartást. 12 órakor meglátogatta Beliczey István főispán úr őméltóságát. Délben nagys. Péki Antal kanonok úr a püspök úr tiszteletére díszebédet adott, melyhez a főispán, főszolgabíró, főjegyző, járásbíró urak és néhány előkelő polgár volt hivatalos. 3 óra felé a parókia elé felvonult Kubinszky úr vezérlete alatt a bandérium; a lovasok e daliás vezetőjén meglátszott, hogy valaha huszár volt, oly szép rendbe tartotta őket. A főpap a parókián összegyűltektől búcsút vévén, 3 órakor a közönség éljenzése közt hintóba szállt, és Békés felé folytatta körútját. A bandérium és több fogat a határig kísérték.
(Békésmegyei Közlöny, 1880. szeptember 29., VII. évf. 187. szám; 1880. szeptember 30., VII. évf. 188. szám)

Nogáll János. Forrás: Wikipédia
 

Gyümölcs- és terménykiállítás

A b.-csabai gyümölcs- és terménykiállítás, mely hétfő estig tartott, igen sikerült, min nem csodálkozunk, mert a megyei gazdasági egylet elnökén, mélt. Beliczey István főispán úron kívül valamennyi előkelő gazdászunk érdeklődött iránta. Legnagyobb figyelmet érdemeltek a Göndöcs Benedek, Ferenczy Alajos, Bereczki Máté, Goboczy Károly, Bogár Dániel, Stark Adolf, Beliczey István urak által kiállított gyümölcs- és terményneműek, melyek többnyire első osztályú kitüntetésekben, illetve oklevelekben vagy díjakban részesültek.
(Békésmegyei Közlöny, 1878. október 10., V. évf. 81. szám)

Kapcsolódó irodalom:

• Emlékkötet : Bereczki Máté (1824-1895) : Stark Adolf (1834-1910) : emlékünnepség Békéscsaba, 2010. január 23. Szerk.: Sicz György. Békéscsaba : Békéscsabai Kulturális Közp., 2010
• Jegyzék az 1867. évben id. Wilim Jánosnál kapható külömbféle oltványokról. Hasonmás kiad. Békéscsaba : Békés Megyei Kvt., 1978
• Mohácsy Mátyás, id.: Gyakorlati gyümölcstermesztés. 5. kiad. – Budapest : Légrády, 1926
• Mohácsy Mátyás, id.: Gyümölcstermesztés házi- és háztáji kertekben. 8. kiad. Budapest : Mezőgazdasági Könyvkiadó, 1977
• Wilim János-emlékkötet. Szerk.: Sicz György. Békéscsaba : Békés Megyei Kvt., 2016

 

Főispáni látogatás

Szeretett főispánunk, kinek figyelme s atyai gondoskodása e megyében minden hasznos s nemes intézményre kiterjed, nagy kitüntetésben részesíté a csabai izr. népiskolát. Ugyanis f. hó 1-én váratlanul egyedül főtisztelendő Hirsehleld J. rabbi úr kíséretében az egyes osztályokat sorra meglátogatásával szerencséltette, s a magyar nyelvtan-olvasásból rögtönzött vizsga alkalmával megelégedését különösen a tanulók tiszta magyaros kiejtése nyerte meg. Főispán úr öméltósága azon örvendetes ígérettel távozott, hogy az évi vizsgák alkalmával a vendégek koszorúját megjelenésével díszíteni fogja.
(Békésmegyei Közlöny, 1877. augusztus 9., IV. évf. 63. szám)

Forrás: BékésWiki
 

Az új megyei főispán!

Augusztus 28-án délelőtt tette le megyénk új főispánja, Beliczey István úr a rendkívüli közgyűlésre összehívott megyei bizottsági tagok előtt a hivatali esküt. Tekintve az általános megelégedettséget, melyet az új főispán kineveztetése költ, bátran mondhatjuk, hogy Beliczey István Magyarország legnépszerűbb főispánjainak egyike. Nem kételkedünk benne, hogy az új főispán a hozzá kötött várakozásnak teljesen meg fog felelni, hogy mint a nép és nem egyes kasztok, kiváltságosak embere, a nép igaz érdekeit, méltányos kívánságait figyelembe fogja venni. Szóval, hogy a nép igazainak lesz hű és hivatott védője, és személyválogatás nélkül szigorú ostora lesz azoknak, kik a törvény korlátain kívül elbizakodottá téve, társadalmi vagy hivatali állásuk fénye által, ezen jogokat sérteni merészelik. Nemhiába mondjuk ezt. Megyénkben egy idő óta oly dolgok fordulnak elő, melyek egy erős, kérlelhetetlen szigorúságú és igazságú kezet nagyon is igényelnek.
(Békésmegyei Közlöny, 1876. augusztus 31., III. évf. 70. szám)

Forrás: Wikipedia (közkincs)
 

Tisztelgés a főispánnál

A b.-csabai evangélikus egyház szintén tisztelgett Beliczey István őméltóságánál. A presbitérium s tanári kar élén Haan Lajos lelkész úr üdvözölte az ünnepeltet, ama meglepő körülmény felelevenítésével, hogy e nemes család 1776-ban telepedett le megyénkben, s így éppen százados évfordulóján részesült ‒ Békés megye közönségének osztatlan örömére ‒ e magas kitüntetésben. Őméltósága ‒ az egyháznak szerencsekívánatait megköszönve ‒ kifejezést adott a reménynek, hogy bárha új társadalmi állásában keveset érintkezendik az egyházi testülettel, egyben ti. a hazaszeretetben hiszi, találkozni fognak.
(Békésmegyei Közlöny, 1876. augusztus 20., III. évf. 67. szám)

 

Főispáni kinevezés

A Békésmegyei Közlöny csütörtöki, augusztus 10-i száma közölte a rég várt hírt, hogy Tisza Kálmán miniszterelnök előterjesztése folytán Ferenc József király július 23-án Beliczey Istvánt Békés megye főispánjává nevezte ki. Alig esett tudomására e kinevezés Csaba lakosainak, midőn másnap, azaz 11-én délelőtt Beliczey István őméltósága lakásán tömeges tisztelgésre megjelentek. Csaba lakosainak szószólója Szemián Sámuel főjegyző volt, ki keresetlen, de szívből jövő szavakkal tolmácsolá a jelenlévők és az összes lakosság abbeli örömét, hogy egy csabai születésű férfi, ki eddig is a megyei kapacitások egyik legkitűnőbbike volt, e magas tisztségre emeltetett. Az újonnan kinevezett főispán úr, kin a meghatottság legőszintébb jelei mutatkoztak, éppoly szívélyesen felelt, és biztosítá összegyűlt barátait, hogy ámbár társadalmi állása változott, mégis a régi fog maradni, és azon reményének adott kifejezést, hogy barátai támogatása és jóakaró törekvése mellett, sikerülni fog nekie e megye jó hírnevét nemcsak fenntartani, hanem öregbíteni is. — Adja Isten! Mi bizonyosan mindnyájan, mindenki a maga körében, polgári szent kötelességünknek fogjuk ismerni, hogy csekély erőnkhöz képest, minden szép és jóban, mind vezérünk mellett, mindig oldalánál legyünk!
(Békésmegyei Közlöny, 1876. augusztus 13., III. évf. 65. szám)

Beliczey István portréja. Forrás: BékésWiki

Kapcsolódó irodalom:

• Héjja Julianna Erika: Békés vármegye archontológiája (1699) 1715-1950: Főispánok és alispánok. Közlemények Békés megye és környéke történetéből ; 8. Gyula, 2002

 

Tanítóképezde Csabán?

Dr. Szeberényi Gusztáv szuperintendens s Beliczey István urak, kiket a város közgyűlése menesztett a közoktatási miniszterhez azzal a kérelemmel, hogy a Csongrádon beszüntetendő tanítóképezdét Csabára tenné át; mint halljuk, méltánylást találtak ott fenn, s érveikre vették is az ígéretet, hogy ‒ ha most nem is ‒ a legközelebb felállítandó képezde Csabának fog kijutni.
(Békésmegyei Közlöny, 1876. június 22., III. évf. 50. szám)

Trefort Ágoston portréja
Trefort Ágoston, közoktatási miniszter portréja. Forrás: Vasárnapi Ujság, 19. évf. 37. szám (1872. szeptember 15.)