Beíratás

A b.-csabai evangélikus algimnáziumba f. hó 11-ig beiratkozott tanulók száma 80. Lakhelyük szerint 69 helybeli, 11 vidéki; szüleik polgári állása szerint 17 értelmiségi, 14 őstermelő, 44 önálló kereskedő és iparos, 2 magántisztviselő, 3 személyes szolgálatot tevő; vallásuk szerint 45 ágostai hitvallású, 2 helvét hitvallású, 7 római katolikus, 2 görög katolikus, 24 izraelita; nyelvi viszonyuk szerint 22 beszél magyarul, 40 magyarul és tótul, 7 magyarul, tótul és németül, egy magyarul és németül; koruk szerint 3 tízéves, 29 tizenegy, 19 tizenkettő, 15 tizenhárom, 7 tizennégy, 7 tizenöt; előmenetelük szerint 78 haladó, 2 ismétlő; tandíjfizető 77, tandíjmentes 3.
(Békésmegyei Közlöny, 1880. szeptember 16., VII. évf. 178. szám)

 

Gimnáziumi értesítő

A b.-csabai algimnázium f. évi értesítőjét megkaptuk, s abból a következő adatokat jegyezzük fel. A növendékek száma év elején 84, év végén 81 volt, kik közül helybeli 67, vidéki 14; a szülők állása szerint értelmiségi 15, őstermelő 19, kereskedő, iparos 39, magántisztviselő 4, személyes szolgálatot tevő munkás gyermeke 4; vallás szerint: evangélikus 45, református 2, római katolikus 8, görög katolikus 2, görögkeleti 1, izraelita 23. Korra nézve 10‒17 közt voltak. Rendes tanárok száma 4, ideiglenes kisegítőké 3, nem értve oda a 3 hitoktatót.
(Békésmegyei Lapok, 1879. július 3., I. évf. 27. szám)

Az evangélikus gimnázium értesítője
Forrás: A békés-csabai Ág. Hitv. Evang. Algymnasium értesitője 1878–79. Békéscsaba : Algymn., 1879
 

A gimnázium tanítványainak száma

Ezen iskolának van a mai napon 85 tanítványa. Ezek közül 71 helybeli, 14 vidéki; 57 ágostai, 1 református, 11 római katolikus, 1 görög katolikus, 15 Mózes-vallású; két 10, huszonhét 11, huszonkét 12, huszonhárom 13, nyolc 14, egy 15, két 16 éves. 59 gimnaziális, 26 reálirányú; az első osztályba jár 40, a másodikba 21, a harmadikba 13, a negyedikbe 11. A múlt évi létszám erősebb volt héttel.
(Békésmegyei Közlöny, 1875. február 4., II. évf. 10. szám)