Örvendetes eredmény

A csabai izr. iskolában megtartott vizsgák igen örvendetes eredményt mutattak fel. Az iskola úgy tanrend, mint berendezés tekintetében teljesen megfelel a törvény szabta kellékeknek. A tannyelv kizárólagosan magyar, s örömmel tapasztaltuk, hogy még oly növendékek is, kiknek német az anyanyelvük, tisztán, menten minden idegen kiejtés alól ejtik ki a magyar szót. Különösen Lerner Jakab, az első és második osztály tanítója érdemli teljes elismerésünket, mert dacára annak, hogy legküzdelmesebb feladat neki jutott, tanítványainak szabatos és értelemről tanúskodó feleletei teljesen meggyőztek arról, hogy e feladatnak teljesen megfelelni képes. Halljuk, hogy az iskolaszék a félévi vizsgákat eltörölni szándékozik, mert míg egyrészt kevés tájékozhatót nyújt a tanítványok előhaladásáról, másrészt nagyon sok időt rabol el és zavarólag hat a tanítás egyöntetűségére.
(Békésmegyei Közlöny, 1881. január 27., VIII. évf. 12. szám)

Kapcsolódó irodalom:

• Révész Fülöp: A Békéscsabai Izraelita Hitközség múltja és jelenje. Békéscsaba : Tevan ny., 1926

 

Hatósági vizsgálat az iskoláknál

A csabai iskolákat hatóságilag kedden megvizsgálták egészségi tekintetből. Azon iskolákat, melyekre a múlt évben megjegyzések voltak, járásunk főszolgabírája, Eördögh Frigyes személyesen tekintette meg, a többieket Fábry János városi esküdt járta be. Kifogást leginkább az izr. iskolák ellen tettek, melyek túltömöttek, illetőleg szűkek.
(Békésmegyei Lapok, 1879. október 2., I. évf. 55. szám)

 

Főispáni látogatás

Szeretett főispánunk, kinek figyelme s atyai gondoskodása e megyében minden hasznos s nemes intézményre kiterjed, nagy kitüntetésben részesíté a csabai izr. népiskolát. Ugyanis f. hó 1-én váratlanul egyedül főtisztelendő Hirsehleld J. rabbi úr kíséretében az egyes osztályokat sorra meglátogatásával szerencséltette, s a magyar nyelvtan-olvasásból rögtönzött vizsga alkalmával megelégedését különösen a tanulók tiszta magyaros kiejtése nyerte meg. Főispán úr öméltósága azon örvendetes ígérettel távozott, hogy az évi vizsgák alkalmával a vendégek koszorúját megjelenésével díszíteni fogja.
(Békésmegyei Közlöny, 1877. augusztus 9., IV. évf. 63. szám)

Forrás: BékésWiki