Kívül a világon

Csabának van egy 6000 lakossal bíró külvárosa, az úgynevezett „szőlők”. A napokban tudtuk meg saját tapasztalásunk folytán, hogy az ott lakó 6000 embernek a postáról levél le nem adatik. Aki ezen külvárosból személyesen el nem jő a postára, az soha ez életben nem kapja meg a hozzá címzett leveleket, akár egyszerűen, akár ajánlva menjenek. Két hó múlva jött vissza hozzánk mint feladókhoz ily levél, mert az illető, kihez címezve volt, be nem jött érte. Világos tehát, hogy ez idő szerint boszniai új polgártársainkkal könnyebb posta-összeköttetésben vagyunk itt Csabán, mint e városrész 6000 lakosával. Tudomására hozzuk a nagyváradi t. postaigazgatóságnak, talán segíthetne a dolgon.
(Békésmegyei Közlöny, 1878. november 14., V. évf. 91. szám)

Posta
Forrás: Ogrincs Pálné – Lovászi József: A csabai posta 225 éve. Békéscsaba : Munkácsy Mihály Múzeum, 2013.
 

Harctéri sebesültek

B.-Csabán a kórházban intézkedések tétetnek harctéri sebesültek elhelyezésére. Mint halljuk, 16 katona s 2 tiszt fog a napokban ideszállíttatni, s ennélfogva dr. Réthy Pál városi főorvos intézkedése folytán a sebesültek ápolásához szükséges önkéntes anyaggyűjtemények ezután a helybeli kórházban fognak felhasználtatni.
(Békésmegyei Közlöny, 1878. október 17., V. évf. 83. szám)

Sebesült katonák szállítása Pesten
Forrás: Vasárnapi Ujság, 13. évf. 32. szám (1866. augusztus 12.)
 

Tilinkó

Nagy Jakab ismeretes tilinkóművész hallatta magát B.-Csabán a kaszinóban és vendéglőkben a tilinkón és koncertinán. Most, midőn a klasszikus zene terén a hegedű- és zongoraművészek gombákként teremnek, és árasztják el a vidéki városokat is, az ilyen kezdetleges hangszer nem tud már prosperálni a provincián sem. Innét magyarázható, hogy Nagy Jakab úrnak, ki különben ezen hangszert kitűnően kezeli, kevés hallgatója akadt.
(Békésmegyei Közlöny, 1878. október 10., V. évf. 81. szám)

Békés megyei furulya
Forrás: Sárosi Bálint: A magyar népi furulya. In: Ethnographia, 73. évfolyam (1962)
 

Gyümölcs- és terménykiállítás

A b.-csabai gyümölcs- és terménykiállítás, mely hétfő estig tartott, igen sikerült, min nem csodálkozunk, mert a megyei gazdasági egylet elnökén, mélt. Beliczey István főispán úron kívül valamennyi előkelő gazdászunk érdeklődött iránta. Legnagyobb figyelmet érdemeltek a Göndöcs Benedek, Ferenczy Alajos, Bereczki Máté, Goboczy Károly, Bogár Dániel, Stark Adolf, Beliczey István urak által kiállított gyümölcs- és terményneműek, melyek többnyire első osztályú kitüntetésekben, illetve oklevelekben vagy díjakban részesültek.
(Békésmegyei Közlöny, 1878. október 10., V. évf. 81. szám)

Kapcsolódó irodalom:

• Emlékkötet : Bereczki Máté (1824-1895) : Stark Adolf (1834-1910) : emlékünnepség Békéscsaba, 2010. január 23. Szerk.: Sicz György. Békéscsaba : Békéscsabai Kulturális Közp., 2010
• Jegyzék az 1867. évben id. Wilim Jánosnál kapható külömbféle oltványokról. Hasonmás kiad. Békéscsaba : Békés Megyei Kvt., 1978
• Mohácsy Mátyás, id.: Gyakorlati gyümölcstermesztés. 5. kiad. – Budapest : Légrády, 1926
• Mohácsy Mátyás, id.: Gyümölcstermesztés házi- és háztáji kertekben. 8. kiad. Budapest : Mezőgazdasági Könyvkiadó, 1977
• Wilim János-emlékkötet. Szerk.: Sicz György. Békéscsaba : Békés Megyei Kvt., 2016

 

Népmozgalmi kimutatás

1878. július 1-től szeptember hó végéig született összesen 520, fiú 270, leány 250, ezek közt volt törvénytelen 13, ikrek 8 esetben. Házasult 17 pár. A halottak száma 587, férfi 296, nő 291; az életkort tekintve 0‒1 évig 208, 1‒5-ig 307, 5‒10-ig 9, 10‒20-ig 7, 20‒30-ig 14, 30‒40-ig 12, 40‒50-ig 6, 50‒60-ig 6, 60‒70-ig 11, 70‒80-ig 4, 80‒90-ig 3. Az elmúlt évnegyedben az egészségi viszonyok a csecsemőkre nézve igen kedvezőtlenek voltak, a mennyiben 0-tól 5 évig 515 gyermek halt el, és egészben véve a halottak száma 67-tel múlja felül a szülöttekét.
(Békésmegyei Közlöny, 1878. október 10., V. évf. 81. szám)

Precíziós mérleg
Forrás: A Pallas nagy lexikona, 12. kötet: Magyar-Nemes (1896)