Elvitték a harangot

A csabai evang. torony ablakán keresztül meglehetős űr hirdeti pár hete, hogy a repedés következtében hangjavesztett nagyharang útra kel ‒ no nem Rómába, csak Sopronba, hol Seltenhoffer harangöntő olvasztókemencét fűttet számára. E gyökeres kúra után majd csak beszerzi teljes hangjával egyházának az 1500 forintnyi költséget.
(Békésmegyei Közlöny, 1876. június 22., III. évf. 50. szám)

Seltenhofer harangöntöde
Forrás: Evangélikus Útmutató, 1927

Kapcsolódó irodalom:

• Dedinszky Gyula: Szól a harang : harangozók, harangok, harangozás a békéscsabai evangélikus egyházban. Békéscsaba : Dedinszky Gy., 1966
• Patay Pál: Régi harangok. Budapest : Corvina, 1977

 

Tanítóképezde Csabán?

Dr. Szeberényi Gusztáv szuperintendens s Beliczey István urak, kiket a város közgyűlése menesztett a közoktatási miniszterhez azzal a kérelemmel, hogy a Csongrádon beszüntetendő tanítóképezdét Csabára tenné át; mint halljuk, méltánylást találtak ott fenn, s érveikre vették is az ígéretet, hogy ‒ ha most nem is ‒ a legközelebb felállítandó képezde Csabának fog kijutni.
(Békésmegyei Közlöny, 1876. június 22., III. évf. 50. szám)

Trefort Ágoston portréja
Trefort Ágoston, közoktatási miniszter portréja. Forrás: Vasárnapi Ujság, 19. évf. 37. szám (1872. szeptember 15.)
 

Csillag a templomtoronyra

A b.-csabai szőlőbeli ev. új templom tornyára a csillag e hó 5-én, azaz pünkösd hétfőjén du. 5 és 6 óra közt tétetett fel kétezer főt meghaladó szemlélő közönség jelenléte mellett. Fehér ruhába öltözött hat hajadon húzta fel, s a torony tetején már ott várt reá Kliment János ügyes ácsmester úr, aki aztán szokásos ünnepéllyel a kitűzött helyére tette fel. Maga a csillag t. Sztraka Ernő úr városi derék mérnök műízlésű terve szerint Krenczberger bádogos úr által készült; mondhatni, igen sikerülten meg van adva mind az arány, mind a külcsinosság. Szóval már maga az épület jogosít bennünket reményleni ‒ amennyiben még nincs befejezve ‒ oly gyönyörűségre, hogy párját ritkítani fogja e megyében. Büszkék lehetnek reá a szőlőbeli hívek!
(Békésmegyei Közlöny, 1876. június 8., III. évf. 46. szám)

Erzsébethelyi templom
Forrás: Üdvözlet Békés-Csabáról : Chaba-városa régi képes üdvözlőlapokon, 1897-1935. közread. Dobrotka Pál. Békéscsaba : Typografika, 2005.
 

Apácának állt

Gróf Wenckheim Matild kisasszony, gróf Wenckheim Károly úrnak szép és viruló egyetlen leánya, lelke sugallatát követve lemondott a földi lét minden örömeiről, és e héten egy tiroli zárdába költözött. Mai nap ritka eset, hogy egy ily állású hölgy, kit a Mindenható földi javakkal, ranggal, szépséggel megáldott, vallási meggyőződésből ‒ mely, ha túlbuzgó is, de mindenesetre tiszteletreméltó ‒ elhagyva atyját, családját, drága hazáját örökre egy zárda sötét falai közé vonuljon idegen, elhatározásának nagyszerűségét tán felfogni sem tudó emberek közé!
(Békésmegyei Közlöny, 1876. május 28., III. évf. 43. szám)

Kapcsolódó irodalom:

• Nagy András, D. – Varga Árpád : A Wenckheim család Békés megyében a XIX–XX. században. Bp. : 2006
• Hankó József : Lovak és lovasok Békés megyében. Gyula : Linotype Bt, 2003
• Hankó József: Két évszázad a Weinckheim családdal. Gyula : Linotype Bt., 2000
• Héjja Julianna Erika : Békés vármegye archontológiája és prozopográfiája 1715–1848. Gyula : Békés Megyei Levéltár, 2009
• Palatinus József : Békésvármegyei Nemes családok története. Bp. : 1909

Wenckheim Károly. Forrás: BékésWiki
 

Versenygyaloglás

Versenygyaloglás rendeztetik pünkösd második napjára Gyuláról Csabára és vissza. A pályázat terve szerint pályázhat mindenki, ki 18 évét betöltötte. A pályadíj: 15 forint az első, 10 forint a második és 5 forint a harmadik. Ha 10-nél több jelentkezik pályázatra, az érkezési idő nem lesz kitűzve, de ha 10-nél kevesebb lesz, a kitűzött díjakat csak úgy lehet elnyerni, hogyha a pályázók útjukról 3 óra alatt megérkeznek, ellenkező esetben a díj nem fog adatni. Indulás a Korona vendéglőtől délután 3 órakor, ahol is a pályázni szándékozók az említett óráig jelentkezhetnek.
(Békésmegyei Közlöny, 1876. május 21., III. évf. 41. szám)

Versenygyaloglás London és Brighton között
Forrás: Tolnai Világlapja, 12. évf. 27. szám (1912. június 30.)
 

Kuriózum

Kuriózum gyanánt megemlítjük, hogy szorgalmatosabb hivatalnokok, mint Csabán az evangélikus egyház hivatalnokai, talán egész Magyarországban nincsenek ‒ ezek az urak (az egyház elnökét, Szegény Ádám urat sem kivéve) télen-nyáron reggeli 6 órakor kezdik működésüket, és esteli 8 órakor fejezik be.
(Békésmegyei Közlöny, 1876. május 14., III. évf. 39. szám)

 

Békebírák választása

Vasárnap április 30-án választották a Békés megyei gazdasági egylet csabai békebíráit, kik hivatva lesznek előforduló tűz- és jégkáreseteknél az egyleti tagok érdekeit a magyar ált. bizt. társulattal szemközt képviselni. A választott békebírák a következők: Sztraka György, Rimler Pál, Havran Pál, Zsíros Mihály, Stark József, Lepény Pál.
(Békésmegyei Közlöny, 1876. május 7., III. évf. 37. szám)

Kapcsolódó irodalom:

• A békésmegyei gazdasági egylet … értesitőjének 1. füzete. – Békéscsaba : Békésmegyei Gazd. Egylet (Gyula : Dobay ny.) szerk.: Mokry Sámuel. 1872.
• A békésmegyei gazdasági egylet … értesitőjének 2. füzete. – Békéscsaba : Békésmegyei Gazd. Egylet (Gyula : Dobay ny.) szerk.: Mokry Sámuel. 1871.
• A Békésmegyei Gazdasági Egylet … évi értesítője. – Gyula : Dobay ny.,
– 1875., 1875. évi / szerk. Mokry Sámuel. – 1876.
– 1877., 1877-ik / szerk Mokry Sámuel. – 1878.
– 1878., 1878-ik / szerk. Mokry Sámuel. – 1879.
– 1879., 1879-ik / szerk. Mokry Sámuel. – 1880.
– 1880., 1880-ik / szerk. Mokry Sámuel. – 1881.
– 1881., 1881-ik / szerk. Mokry Sámuel. – 1882.
– 1882., 1882-ik / szerk. Mokry Sámuel. – 1883.
– 1884., 1884-ik / szerk. Mokry Sámuel. – 1885.
– 1888., 1888-ik / szerk. Zlinszky István. – 1888.
– 1889., 1889-ik / szerk. Zlinszky István. – 1890.
– 1891., 1891-ik / szerk. Zlinszky István. – 1892.
– 1892., 1892-ik / szerk. Zlinszky István. – 1893.
– 1894., 1894-ik / szerk. Zlinszky István. – 1895.
– 1897., 1897-ik / szerk. Zlinszky István. – 1897.
• A Békésmegyei Gazdasági Egylet értesitőjének … egyesitett füzete. Békéscsaba : Békésmegyei Gazd. Egylet (Gyula : Dobay ny.) szerk.: Mokry Sámuel. 1873.
• Árjegyzéke a Békésmegyei Gazdasági Egylet csabai Faiskolájában eladásra kerülő facsemeték-, rózsák-, diszfüvek- és virágoknak : 1890 őszén és 1891 tavaszán. Békéscsaba : Békésmegyei Gazd. Egylet, 1890 (Békéscsaba : Corvina ny.)
• Zlinszky István: A Békésvármegyei Gazdasági Egylet története, 1860-1896. Békéscsaba : Corvina ny. 1896.

 

Értesítés

A b.-csabai első kisdedvédő egylet választmánya tudósítja a t. szülőket, hogy az általa a központban felállított alapneveldét a Holecska András-féle házba teszi át, s azt két tanteremmel a legújabb rendszer szerint felszerelve f. évi május hó 8-án nyitja meg; továbbá felkéri, hogy gyermekeiket járatni, s alapneveldénket meglátogatni szíveskedjenek (Launer Károly jegyző).
(Békésmegyei Közlöny, 1876. április 30., III. évf. 35. szám)

Kisdednevelési kiállítás
Forrás: Vasárnapi Ujság, 36. évf. 33. szám (1889)
 

Nincs szabad fürdés

A múlt napok roppant forrósága Csabán több parasztot és több gyermeket arra indított, hogy more patrio nyilvánosan, Ádám öltözékében a Körös habjaiban enyhülést keressenek. A hatóság azonban, igen helyesen, részint közerkölcsi, részint rendőri szempontokból ezen privát passziójuknak egyszer s mindenkorra elejét vette, és a fürdőket az erre különösen kijelölt félreeső és biztos helyekre utasította.
(Békésmegyei Közlöny, 1876. április 27., III. évf. 34. szám)

 

Pápai látogatás

Haan Antal festész, megyénk fia, tudvalevőleg a magyar vallás- és közoktatási minisztérium megbízásából Rómában időzik, hol a híresebb olasz festők képeinek másolatait készíti el a Nemzeti Múzeum részére. Most a Disputa című Raffaello-féle híres festményt másolja. Nemrég munka közben váratlan meglepetés érte. Pápa őszentsége ugyanis meglátogatá atelier-jét, és vele hosszabban beszélgetvén, hízelgő szavakban fejezé ki elismerését megyénk fiának művészi tehetsége és szorgalmas tanulmányozása fölött.
(Békésmegyei Közlöny, 1876. április 27., III. évf. 34. szám)

IX. Pius pápa. Forrás: Digitális Képarchívum