Díjazott értekezések

A Békés megyei gazdasági egylet által a búzatúltermelés káros volta felett az idén nyitott pályázat következtében díjat nyert két gazd. értekezés: Koller Gáboré és Mokry Sámuelé. A földmívelésügyi minisztérium kívánságára, megtekintés végett felküldetvén, a nevezett egyletet felhívta, hogy Kollerét 1000, Mokryét 2000 példányban nyomassa ki, s mindenikből 1000 példányt terjesztés végett a minisztériumnak küldjön fel, mely célra az egyletnek 400 forint államsegélyt bocsátott rendelkezésére.
(Békés, 1870. december 4., II. évf. 49. szám)

Kapcsolódó irodalom:

Mokry Sámuel: Búzanemesítés. Gyula: Dobay János könyvnyomdája, 1875.

Búzanemesítés
Búzanemesítés
 

Gőzekeverseny B.-Csabán

Gőzeke

A Békés megyei gazdasági egylet tudomására jővén annak, hogy a gőzekék gyártása jelenleg már a gyakorlat igazolta kellő tökélyre fejlett, és meggyőződve lévén arról, hogy hazánk igavonó marháinak hanyatlott létszámánál fogva a gőzekék használata a nagyobb uradalmak és bérletek gazdaságában hovatovább elutasíthatlan szükséggé válik: ismertetés céljából a f. évben B.-Csaba határán egy gőzekeversenyt rendezend, melyre míg egyrészről a gépgyárosok figyelmét felhívja, másrészt nagybirtokosainknak minél nagyobb számban leendő megjelenését reméli. Mokry Sámuel egyleti titkár
(Békés, 1870. május 1., II. évf. 18. szám)