Minek a pompás zászló?

A b.-csabai első betegsegélyező egylet zászlófelavatási ünnepélyét a legközelebbi napokban fogja megtartani. A zászló pompás lesz, és a felavatási ünnepélyre egy küldöttség programot dolgoz ki. A nemes irányú egylet, dacára a csekély tagsági díjaknak, szép virágzásnak örvend, mindannak dacára bocsássák meg az egylet intézői, ha szokott őszinteségünkkel kérdezni bátrak vagyunk, mire való ily egyleti zászló, és különösen miért csináltatnak pompás zászlót, holott ily egyletnek lehetőleg minden krajcárt tulajdonképpeni szép céljára, a betegápolásra kellene fordítania.
(Békésmegyei Közlöny, 1881. augusztus 7., VIII. évf. 95. szám)

 

Betegsegélyező egylet

Folyó hó 20-án B.-Csabán egy létesítendő betegsegélyező egylet iránt a Fiume szállodában több kereskedő gyűlést tartott. Az egylet létesítése határozattá emeltetvén, ideiglenes elnökül Taffet Náthán, titkárul Freund Mór, pénztárnokul Fischer Sámuel urak választattak meg. Az egylet jelenleg már 125 taggal bír.
(Békésmegyei Közlöny, 1876. január 23., III. évf. 7. szám)